C语言 表示矩阵

用for语言,两个for循环嵌套,如:for(i=1;i<4;i++) {for(j=1;j<4;j++) {print("*")}println("")}

用二维数组.a[5][5]={……}、、数组赋值.for(i=0;i{ for(j=0;j printf("%d",a[i][j]);//输出一行; printf("\n");//换到下一行,准备数第二行.}

#include "stdio.h"#include "stdlib.h" void main() { int *a,n; int i,j; long *temp; printf("n="); scanf("%d",&n); printf("Input %d integers\n",n); a=(int *)malloc(sizeof(int)*n); temp=(long *)malloc(sizeof(long)*n); for(i=0;i<n;i++) { scanf("%d",a

#include #define n 3 #define m 3 void main() { int a[n][m]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}, b[n][m]={9,8,7,6,5,4,3,2,1},c[n][m]= {0,0,0,0,0,0,0,0,0},i,j,k; for(i=0;i

这样写就对了:#include <stdio.h> main( ) { int b[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; int i,k,t; for (i=0;i<3;i++) { for (k=0;k<i;k++) { t=b[i][k]; b[i][k]=b[k][i]; b[k][i]=t; } } for (i=0;i<3;i++) { for (k=0;k<3;k++) { printf("%5d",b[i][k]); } printf("\n"); } }

//p为矩阵第一个元素的指针,m为行数,n为列数 int inputarray(int *p, int m, int n){ int i,j; for(i=0;i for(j=0;j scanf("%d",p+i*n+j); }

#include“stdio.h"#define N 100void main (){int a[N][N];//这里你可以输入你的矩阵,修改下Nint t=0;for(int i=0;i

#include "stdafx.h" //这是个什么东东#include <stdio.h> int main(int argc, char* argv[]) { int i,j,c[4][4]; int a[4][4]={{1},{2},{3},{4}}; int b[4][4]={{0,1},{0,2},{0,3},{0,4},}; for(i=0;i<4;i++) //这多了一个分号 { for(j=0;j<4;j++) c[i][j]=(a[i][j]+b[i][j]); } printf("矩

#include void main() {int a[3][3]={{11,12,13},{14,15,22},{23,24,25}}; int i,j,t; printf("\n原来的矩阵为:\n"); for(i=0;i

用字符数组

相关文档

c语言输入矩阵数组
c语言矩阵相乘
c语言如何定义矩阵
c语言生成指定的矩阵
c语言输入矩阵并输出
c语言矩阵对角线求和
c语言打出一个矩阵
c语言输出矩阵
ydzf.net
wlbk.net
msww.net
gyzld.cn
qyhf.net
电脑版