C语言求对角线之和

# include<stdio.h># define N 3 int main(void) { int a[N][N]; int i,j,sum1=0,sum2=0; for(i=0;i<N;i++) for(j=0;j<N;j++) { scanf("%d",&a[i][j]); } for(i=0;i<N;i++) for(j=0;j<N;j++) { if(i == j) sum1 = sum1 + a[i][j]; if((i+j) == N-1) sum2 = sum2 + a[i][j]; } printf("%d %d\n",sum1,sum2); return 0; }

#include<stdio.h> void main (void) { int i,j,sum1=0,sum2=0; //初始化啊 int a[5][5]= { {1,2,3,4,5},{1,2,3,4,5},{1,2,3,4,5},{1,2,3,4,5},{1,2,3,4,5} }; for(i=0;i<5;i++) { for(j=0;j<5;j++) { if(j==i) {sum1=sum1+a[i][j];} if(i+j==4) {sum2=sum2+a[i][j];} } } printf("%d\n,%d\n",sum1,sum2); }

#include int main(int argc, char* argv[]) { int arr[3][3] = {4,2,8,9,13,64,21,0,28}; int sum = 0; int i=0; int j=0; printf ("待求数组为:\n"); for (i=0;i { for (j=0;j { printf ("%4d", arr[i][j]); } printf ("\n"); } for (i=0,j=0;i { sum+=arr[i][j]; } printf ("正对角

写的是4*4矩阵的主次对角线元素之和,其他改下数字即可 #include<stdio.h> #define n 4 void main() {int i,j,sum1=0,sum2=0; pirntf("please input :\n"); for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++) { scanf("%d",&a[i][j]); } for(i=0;i<n;i++) for(j=0;j<n;j++) {if(i==j)

#include<stdio.h> void main() { int a[3][3],i,j,sum; sum=0; printf("input numbers:\n"); for(i=0;i<3;i++) for(j=0;j<3;j++) scanf("%d",&a[i][j]); for(i=0;i<3;i++) sum=sum+a[i][i]; printf("sum=%d\n",sum); }

正确的程序如下: #include void main() { int square[3] [3],sum1,sum2; int i,j; for(i=0;i

#include<stdio.h> int a[10][10]={0}; int i,j,n,sum; void shuru(); int main() { while (1) { printf("请输入矩阵的阶数:(输入0结束程序)\n"); scanf("%d",&n); if (n==0) break; shuru(); sum=0; for (i=0;i<n;i++) sum=sum+a[i][i]; printf("矩阵的对

设这个数组为a[4][4] int sum = 0; for(int i=0; i < 4; i++) { sum += a[i][i]; } printf("%d",sum);

#include void main() { int a[3][3],i,j,s=0; printf("请输入数组各个元素的值:"); for(i=0;i for(j=0;j { printf("a[%d][%d]=:\n",i,j); scanf("%d",&a[i][j]); } /*以上是把二维数组赋值*/ for(i=0;i for(j=0;j if(i==j) s+=a[i][j]; for(i=0;i for(j=0;j if(i+j==2) s+=a[i][j]; /*把两条对角线所有的元素的和输出*/ s=s-a[1][1]; printf("对角线之和为:%d.\n",s); /*去除重复的,且输出*/ }

亲,您好:输入有问题 scanf("%d",&a[i][j]);您定位到了a[3][3]

相关文档

c语言求次对角线之和
c语言5 5的矩阵对角线之和
c语言主对角线和次对角线
c语言求数组对角线和
求n n矩阵对角线元素之和
主对角线和副对角线语言
c语言求对角线元素之和
c语言求主对角线元素之和
dzrs.net
realmemall.net
gyzld.cn
nmmz.net
4585.net
电脑版